Tietosuojaseloste

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Soster Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy
Snell­ma­nin­ka­tu 2 B

70100 Kuopio

y-tunnus: 3180581-3

Yh­teys­hen­ki­lö re­kis­te­riä kos­ke­vis­sa asioissa

Klaus Läksy

0505225965
klaus.laksy@soster.fi

Re­kis­te­rin nimi

Soster Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy:n työn­ha­ki­ja- ja asia­kas­re­kis­te­ri

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tarkoitus

Hen­ki­lö­tie­to­lain 8 §:n mukaiset yleiset edel­ly­tyk­set
Työn­ha­ki­joi­den ja asiak­kai­den yh­tey­den­o­ton käsittely

RE­KIS­TE­RIN TIE­TO­SI­SÄL­TÖ

Työn­ha­ki­jan ja asiakkaan pe­rus­tie­dot

Nimi, Säh­kö­pos­tio­soi­te ,Pu­he­lin­nu­me­ro ,Tutkinto, kotikunta, yritys.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Työn­ha­ki­jan ja asiakkaan itsensä itsestään antamat tiedot.

Tietojen sään­nön­mu­kai­set luo­vu­tuk­set

Verk­ko­tun­nus­ten re­kis­te­röin­nis­sä verk­ko­tun­nuk­sen haltijan ja yh­teys­hen­ki­löi­dentiedot luo­vu­te­taan verk­ko­tun­nus­re­kis­te­rin yl­lä­pi­tä­jäl­le. .fi-verk­ko­tun­nus­ten osalta rekisteri on Traficom. Tietoja ei muuten luovuteta ul­ko­puo­li­sil­le. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le.

Hen­ki­lö­tie­to­jen säi­ly­ty­sai­ka

Tietoja säi­ly­te­tään niin kauan kuin tiedot on käsitelty. Tiedot pois­te­taan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen vii­meis­tään yhden vuoden kuluttua.

Re­kis­te­rin suo­jauk­sen pe­ri­aat­teet

Työn­ha­ki­jan tietoja kä­sit­te­le­vät vain Soster Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy:n eri­tyi­ses­timää­rit­te­le­mät henkilöt, jotka ovat Soster Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy:n pal­ve­luk­ses­sa.Nämä tun­nis­tau­tu­vat jär­jes­tel­miin hen­ki­lö­koh­tai­sen käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja salasanan avulla. Käyttäjiä sitoo vai­tio­lo­vel­vol­li­suus.

Re­kis­te­röi­dyn oikeudet

Re­kis­te­ris­sä olevalla hen­ki­löl­lä on oikeus muun muassa:

  • pyytää re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­tä pääsy häntä itseään koskeviin hen­ki­lö­tie­toi­hin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oi­kai­se­mis­ta tai pois­ta­mis­ta taikka kä­sit­te­lyn ra­joit­ta­mis­ta tai vastustaa kä­sit­te­lyä
  • tarkastaa ja tar­vit­taes­sa saada korjattua mitä tietoja hänestä on re­kis­te­ris­sä. Re­kis­te­rin hen­ki­löl­läon oikeus muu­tok­siin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu vir­heel­li­ses­ti re­kis­te­riin.
  • niiltä osin kuin työn­ha­ki­ja­tie­to­jen käsittely perustuu hakijan suos­tu­muk­seen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vai­kut­ta­mat­ta suos­tu­muk­sen pe­rus­teel­la ennen sen pe­ruut­ta­mis­tasuo­ri­te­tun kä­sit­te­lyn lain­mu­kai­suu­teen
  • tehdä valitus hen­ki­lö­tie­don kä­sit­te­lys­tä val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le